op

Director de Biblioteca en Barcelona

Diputación Provincial de Barcelona / Barcelona / 01/07/13


La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de data 7 de juny de 2013, convoca procés selectiu per proveir, mitjançant nomenament interí, els següents llocs:

  • S-06/13 - DIRECTOR DEL BIBLIOBÚS "LA MOLA" DE TERRASSA.
  • S-07/13 - DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE PUIG-REIG.
  • S-10/13 - DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE NAVARCLES.
  • S-11/13 - DIRECTOR DE BIBLIOTECA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET – SINGUERLIN.

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95, 96 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació a la selecció del personal interí.

Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 - Barcelona, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: http://www.diba.cat . Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu s’han de recollir i presentar a les oficines del registre de la Diputació de Barcelona (c/ d’Urgell, 187 – Edifici del Rellotge; Recinte de l’Escola Industrial – Barcelona; pg. de la Vall d’Hebron, 171 – Llars Mundet – Edifici Serradell Trabal – Barcelona; c/ Londres, 55 – Barcelona, o bé al Registre General de la Diputació, Rbla. de Catalunya, 126, planta baixa – Barcelona).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Sobre Diputación Provincial de Barcelona

Otras ofertas de trabajo en Diputación Provincial de Barcelona