op

Técnico/a auxiliar de archivo y biblioteca (concurso-oposición) en Sant Just Desvern (Barcelona)

Ayuntamiento de Sant Just Desvern / Sant Just Desvern (Barcelona) / 05/09/13


Anunci sobre aprovació de les bases que han de regir la convocatòria pública per a la selecció definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, de diverses places.

Per resolució de l’Alcaldia de 25 de juny de 2013, s’ha aprovat la convocatòria per a la selecció definitiva, mitjançant concurs-oposició lliure, de les places vacants en la plantilla de personal laboral de la Corporació següents: Un/a treballador/a social, subgrup A2; un/a tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca, subgrup C1; un/a tècnic/a auxiliar projectista, subgrup C1; un/a operador/a-programador/a informàtic/a, subgrup C1; un/a educador/a, subgrup C1, un/a auxiliar de compres, subgrup C2; un/a peó de paleta, subgrup AP.


Requisitos

Per ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de complir els requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies:

a) Ser ciutadà/ana de la Unió Europea o complir els requisits legals equivalents.

b) No haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.

c) Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques.

d) Haver complert 16 anys en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

e) Titulació de diplomat/a en treball social per a la plaça de treballador/a social; batxillerat, formació professional de 2on grau o equivalent per a les places de tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca i operador/a-programador/a informàtic/a; formació professional de segon grau, branca delineació, o equivalent per a la plaça de tècnic/a auxiliar projectista; formació professional de segon grau, especialitat llar d'infants o equivalent per a la plaça d’educador/a; graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent per a les places d’auxiliar de compres i oficial/a fuster; sense que sigui necessària cap titulació específica en el cas de la persona peó de paleta.Sobre Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Otras ofertas de trabajo en Ayuntamiento de Sant Just Desvern