op

Coordinador del área de cultura (concurso-oposición) en Santa María del Camí (Mallorca)

Ayuntamiento de Santa María del Camí / Santa María del Camí (Mallorca) / 19/09/13


Bases de la convocatòria d’un concurs-oposició que regirà la convocatòria del lloc de feina de coordinador de l’àrea de cultura com a personal laboral fix.


Requisitos

Per prendre part a la convocatòria es requereix els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’art. 57 de la Llei 7/2007.

b) Tenir 16 anys complits en el moment de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

c) Estar en possessió del primer cicle (3 anys) d’estudis universitaris de les ciències de la documentació.

d) Posseir la capacitat funcional, física i psíquica, pel desenvolupament de les tasques.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, de conformitat amb l’establert a l’article 56. 1 d) de la Llei 7/2007.

f) Nivell de català: C.Sobre Ayuntamiento de Santa María del Camí

Otras ofertas de trabajo en Ayuntamiento de Santa María del Camí