op

Documentalista (bolsa de trabajo) en Artà (Islas Baleares)

Ayuntamiento de Artà / Artà (Islas Baleares) / 14/10/13


Anunci de la Junta de Govern Local de 3 d’octubre de 2013 de l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria d’un borsí per proveir les baixes de la plaça de documentalista.


Requisitos

Per prendre part al concurs és necessari posseir els següents requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds:

a) Ser espanyol o, si escau, membre de la Comunitat Europea, amb les condicions establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre, o estranger resident, sense perjudici d’allò establert a l’art. 57 de la Llei 7/2007.

b) Tenir complerts 16 anys, i no excedir l’edat en què faltin menys de deu anys per a la jubilació forçosa per edat determinada per la legislació bàsica en matèria de funció pública.

c) Estar en possessió de diplomatura en biblioteconomia i documentació, llicenciatura en documentació o grau d’informació i documentació.

d) Posseir la capacitat funcional, física o psíquica, per al desenvolupament de les tasques.

e) No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per exercitar funcions públiques.

f) Estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C de coneixements de català, de la Direcció General de Política Lingü.stica del Govern Balear, o, si és el cas, dels homologats individualment o oficials a què fa referència el Decret 132/96, de 28 de juny, i els admesos per l’EBAP. Hom haurà de posseir aquests requisits el dia en què finalitzi del termini per presentar sol·licituds i hauran de ser vigents durant tot el procés selectiu. En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es realitzarà una prova específica de llengua catalana. Les persones d’altres estats per als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació, o estrangers amb permís de residència permanent permís de treballi residència en vigor o en tràmit de renovació que no siguin hispanoparlants, han d’acreditar un coneixement adequat del castellà mitjançant una prova específica.