op

Director de Biblioteca en Barcelona

Diputación Provincial de Barcelona / Barcelona / 22/11/13


La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de data 4 de novembre de 2013, convoca procés selectiu per proveir, mitjançant nomenament interí, els següents llocs:

  • DIRECTOR DEL BIBLIOTECA – BIBLIOTECA FONT DE LA MINA DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS (S-23/13)
  • DIRECTOR DE BIBLIOTECA CAP DE ZONA – BIBLIOTECA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (S-24/13)
  • DIRECTOR DE BIBLIOTECA – BIBLIOTECA DE SANT CELONI (S-25/13)

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95, 96 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació a la selecció del personal interí.

Les bases de les convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 18 de novembre de 2013, s’han exposat al tauler d’edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 - Barcelona, i es poden consultar igualment a Internet: a l‘adreça http://www.diba.cat.Sobre Diputación Provincial de Barcelona

Otras ofertas de trabajo en Diputación Provincial de Barcelona