op

Concurs oposició lliure arxiver o arxivera en Barcelona

Parlament de Catalunya / Barcelona / 22/02/17


Acord de 14 de febrer de 2017, de concurs oposició lliure per proveir dues places d'arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya.

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de febrer de 2017, convoca un concurs oposició lliure per a proveir dues places d'arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 51, 52, 53, 55 i 56 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, l'oferta d'ocupació del Parlament per a l'any 2016 (BOPC núm. 213, del 10 d'octubre de 2016) i el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, quant a la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat.

D'acord amb l'article 53 dels Estatuts del règim i el govern interiors, el nombre de places convocades quedarà ampliat en el cas que es produeixin vacants entre la data de la convocatòria i la de l'inici de les proves.

Bases de la convocatoria: http://www.parlament.cat/document/concursos-oposicions/196752.pdf

Sol·licitud de participación: http://www.parlament.cat/document/concursos-oposicions/196753.pdf


Requisitos

a) Ésser ciutadà espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

b) Haver complert setze anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de llicenciat o el grau corresponent a una d'aquestes llicenciatures o a més d'una: història, filosofia i lletres en qualsevol de les seccions d'aquesta llicenciatura, dret, ciències polítiques, filologia, documentació, pedagogia, humanitats, sociologia o ciències de la informació. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, si escau, de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a exercir les funcions pròpies de les places convocades.

e) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en llur estat d'origen.Sobre Parlament de Catalunya

Principal òrgan legislatiu del Principat de Catalunya.

Otras ofertas de trabajo en Parlament de Catalunya