op

Técnico/a Auxiliar de Archivo en Sueca (Valencia)

Ayuntamiento de Sueca / Sueca (Valencia) / 18/02/21


Plazas: 1

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 18/03/2021

Bases: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002d00001a12435009db00000000...

Convocatoria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2499


Requisitos

Estar en possessió, o en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies del títol de Batxillerat o títol de Tècnic o equivalent de conformitat amb la normativa d’aplicació.