op

Técnico/a Auxiliar de Archivo y Biblioteca en Pontevedra

Diputación Provincial de Pontevedra / Pontevedra / 02/03/21


Plazas: 1

Sistema selectivo: Oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 22/03/2021

Bases: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/01/04/2020058435

Convocatoria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3184


Requisitos

Ademais das condicións sinaladas na base cuarta das xerais as persoas aspirantes deberán posuír o título de bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo o día en que remate o prazo de presentación de instancias.Sobre Diputación Provincial de Pontevedra

Otras ofertas de trabajo en Diputación Provincial de Pontevedra