op

Técnico/a Auxiliar de Biblioteca en Cervelló (Barcelona)

Ayuntamiento de Cervelló / Cervelló (Barcelona) / 30/03/21


Plazas: 1 y bolsa de trabajo

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 21/04/2021

Bases: https://bop.diba.cat/anunci/3004745/convocatoria-i-bases-reguladores-de-la-seleccio-mitjancant-co...

Convocatoria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4429


Requisitos

  • Estar en possessió del títol de batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació equivalent.

  • Disposar del coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivell C1).