op

Técnico/a de Archivo en Vinaròs (Castellón)

Ayuntamiento de Vinaròs / Vinaròs (Castellón) / 25/05/21


Plazas: 1

Sistema selectivo: Concurso-oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 21/06/2021

Bases: https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=117714

Convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8597.pdf


Requisitos

Estar en possessió de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o de la llicenciatura o equivalent en Documentació, Història, Geografia i Història, Història de l’Art o Humanitats o del títol de grau equivalent a les titulacions indicades anteriorment d’acord amb els plans d’estudi vigents.