op

Bibliotecario-archivero en L'Alcúdia (Valencia)

Ayuntamiento de L'Alcúdia / L'Alcúdia (Valencia) / 13/09/21


Plazas: 1

Sistema selectivo: Oposición

Acceso: Libre

Plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2021

Bases: https://www.lalcudia.com/ajuntament/portaltransparencia/230721_BOP%20BASES%20BIBLIOTECARI%20ARXIV...

Convocatoria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14640


Requisitos

Titulació: Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Biblioteconomia i Documentació, o bé títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.